Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitszorg in de GIP

Het KB van 6 april 2008 betreffende de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen heeft tot doel de kwaliteit van het politieonderwijs te verzekeren en te verbeteren.

Op 1 februari 2009 zag het project “Politie, een lerende organisatie” het levenslicht, met als doel te werken aan de vernieuwing van het politieonderwijs, gekoppeld aan een procesmatig afgestemd humanresources beleid.

Tengevolge hiervan werden zowel een interne als externe kwaliteitstoets georganiseerd :

  • De interne kreeg de vorm van een zelfevaluatierapport, voorgelegd in december 2010.
  • In een tweede fase kreeg de GIP in mei 2011 het bezoek van een externe visitatiecommissie. Die laatste gaf een schriftelijke weerslag  van haar bevindingen omtrent onze politieschool in een syntheserapport. Naast dat specifieke rapport is er ook een transversaal dat als het ware een globaal overzicht geeft van de stand van zaken.

Analyse van bovenstaande rapporten, al dan niet aangevuld met complementaire bronnen, laat ons toe om voor de pedagogische cel  van de GIP doelstellingen vast te leggen op korte (1 jaar) en op middellange termijn (2 jaar).  Deze doelstellingen worden uiteindelijk op een overzichtelijke manier gebundeld in voorliggend actieplan. Dit bevat dus niet alleen de doelstellingen maar ook de activiteiten, middelen en verantwoordelijkheden die daaraan gekoppeld moeten worden.

Het actieplan weerhoudt 7 actiedomeinen telkens uitgewerkt met specifieke doelstellingen. Deze domeinen zijn:

A. Pedagogische ondersteuning
B. Kwaliteitsmanagement
C. Studentenparticipatie
D. Programmaoptimalisering
E. Innovatie en technopedagogie
F. PR- Networking- Research
G. Internationale samenwerking