Wettelijke voorschriften

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens

 

De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) neemt de bescherming van uw privacy en uw rechten op uw persoonsgegevens bijzonder ernstig.

Deze verklaring is bedoeld voor mensen die de website van de GIP raadplegen, werkzoekenden die willen solliciteren en gebruikers van een intranetaccount.

Hij wil u informeren over de manier waarop de GIP uw persoonsgegevens in het algemeen verwerkt, wanneer u haar website of intranet gebruikt en haar gebouwen bezoekt.

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de verplichtingen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en alle toepasselijke nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

Versie: 08.11.2018

I. De gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking via het internetportaal verzamelde van persoonsgegevens is de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool gevestigd te 1130 Haren, Zweefvliegtuigstraat 10 (hierna “GIP” of “wij”).

II. De verwerking van uw persoonsgegevens: in theorie

De term “persoonsgegevens” wordt hier gebruikt om te verwijzen naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene), zoals de voor- en achternaam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de voorkeuren, het ras, het geslacht, het bedrijfsadres en -telefoonnummer, het TCP/IP-adres, enz. van een persoon.

De term “verwerking” heeft betrekking op elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en die worden toegepast op persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, communiceren door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, koppeling, beperking, uitwissing of vernietiging van gegevens.

De GIP verzamelt en gebruikt uw gegevens voor specifieke, expliciete, legitieme doeleinden en zal deze gegevens niet gebruiken voor latere doeleinden die niet verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden.

III. De verwerking van uw gegevens door de GIP

a) Sociale netwerken

De GIP maakt gebruik van sociale netwerken (Facebook) om u informatie te versturen. Als u op deze manier contact opneemt met de GIP, gebruikt de GIP uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, profiel en e-mailadres) om uw vragen, opmerkingen of andere vragen te beantwoorden.

De algemene voorwaarden van de leveranciers van deze sociale netwerken zijn van toepassing. Door gebruik te maken van deze diensten hebt u ingestemd met deze voorwaarden. Daarom vindt u op hun platformen meer informatie over de manier waarop deze dienstverleners uw gegevens gebruiken. De GIP is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de GIP. Wij zullen natuurlijk controleren of uw belangen, vrijheden en grondrechten niet prevaleren boven de belangen van de GIP. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons te allen tijde laten weten dat uw belang prevaleert boven het onze.

De GIP zal geen foto van u publiceren op sociale netwerken als u hiervan niet op de hoogte bent en geen toestemming heeft gegeven.

Tot slot kunnen sociale netwerken ook gebruikt worden om contact met u op te nemen voor rekruteringscampagnes of om toegang te krijgen tot uw gegevens (wanneer u dit toestaat).

De tijdens deze verwerking verzamelde gegevens worden een jaar lang bewaard.

b) De selectie van personeel

De GIP is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u spontaan of naar aanleiding van een vacature doorgeeft.

De gegevens worden verzameld ten behoeve van het beheer van de huidige en toekomstige vacatures van de GIP en uw interesse daarin, alsmede voor opslag in onze reserve (met uw voorafgaande toestemming).

Sommige gegevens zijn nodig voor de selectieprocedure voor kandidaten (zoals e-mail, geboortedatum, professionele en academische achtergrond en domicilie), en andere gegevens worden vrijwillig verstrekt (met uw toestemming). In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens ook verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden.

Daarnaast heeft de GIP een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens van de kandidaten voor de hierboven vermelde doeleinden.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de selectie van de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd. Na deze periode kunnen wij uw gegevens gedurende twee jaar in onze wervingsdatabase bewaren om de aanvragen die u ons heeft gestuurd te kunnen beheren en om u op de hoogte te houden van de vacatures die voor u interessant zouden zijn (bepaald op basis van de informatie die u ons heeft gestuurd).

c) Klachtenbeheer

De GIP verzamelt de gegevens die werden verzameld in het geval van klachten over de website of andere klachten.

Klachten van algemene aard worden behandeld via het contactformulier, met uitzondering van klachten over uw persoonsgegevens, die kunnen worden gericht tot het volgende adres: dpo@brusafe.brussels

Om een klacht te kunnen behandelen, hebben we minstens de volgende gegevens nodig: naam, e-mailadres en onderwerp van de klacht. Het is die informatie die wordt verwerkt en opgeslagen.

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de GIP. Wij zullen natuurlijk controleren of uw belangen, vrijheden en grondrechten niet prevaleren boven de belangen van de GIP. Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons te allen tijde laten weten dat uw belang prevaleert boven het onze. 

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van het klachtenbeheer. Na verwerking van de klacht worden uw gegevens voor statistische doeleinden geanonimiseerd.

IV. Ontvangers van uw persoonsgegevens

a) Binnen de GIP

De interne medewerkers van de GIP hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens als zij deze zelf moeten verwerken.

De GIP heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de binnen de GIP uitgewisselde persoonsgegevens voldoen aan de veiligheidsverplichtingen die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

b) Buiten de GIP

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden als onderdeel van bepaalde diensten die wij hebben opgezet, of om informatie over evenementen of wetswijzigingen te verzenden.

Overheidsinstanties, zoals de federale politie, om de wettelijke verplichtingen na te leven en de goede werking van de instelling te verzekeren (personeelsbeheer, mededeling van testresultaten, enz.) maar ook Brusafe. De GIP garandeert dat deze derden alleen toegang krijgen tot uw gegevens voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren.

Verplichte overdracht : Soms zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens door te geven. Dat is het geval wanneer een wet, verordening of gerechtelijke procedure (zoals een rechterlijke beslissing) ons daartoe verplicht: op verzoek van de overheid of de politiediensten in het kader van wetshandhavingsacties.

Andere derden die een dienst verlenen : GIP garandeert dat deze derden uitsluitend toegang hebben tot uw gegevens voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren. Versleuteling of anonimisering van uw gegevens wordt indien nodig uitgevoerd.

De GIP garandeert tevens dat het gebonden is aan een geheimhoudingsplicht en dat het de gegevens uitsluitend mag verwerken in overeenstemming met de gegeven instructies.

V. Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

De GIP garandeert dat geen van uw gegevens de Europese Unie verlaat.

VI. Uw rechten

De GIP wil transparant zijn over hoe wij uw gegevens verwerken, maar ook over de rechten die u heeft op uw gegevens en de wijze waarop u die kunt uitoefenen.

Alleen personen met toegang tot het intranet hebben persoonsgegevens die door de GIP worden verwerkt en vallen derhalve onder dit hoofdstuk VIII.

De GIP verbindt zich ertoe u onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek met betrekking tot de hieronder beschreven rechten te antwoorden. Wij schatten het tijdstip van ontvangst van uw aanvraag in op het moment waarop uw aanvraag volledig is. Dat houdt ook in dat wij van u een identiteitsbewijs of op een andere manier zekerheid m.b.t. tot uw identiteit hebben verkregen. Wanneer uw aanvraag complex is of wanneer u meerdere aanvragen bij ons indient, kan deze termijn van één maand met 2 maanden worden verlengd. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging.

a) Recht van toegang tot uw gegevens

Allereerst heeft u recht op toegang tot de gegevens die wij over u hebben.

De wetgeving bepaalt ook dat u recht heeft op informatie over de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, de categorieën van gegevens die wij verwerken, de categorieën van ontvangers van de gegevens en, indien mogelijk, de periode waarin wij uw gegevens opslaan (indien dit niet mogelijk is, het criterium dat wordt gebruikt om de bewaartermijn te bepalen), het bestaan van rechten op correctie, het wissen van gegevens, beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bv. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit), de bron van de gegevens wanneer deze niet van de betrokkene zijn verkregen, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, en de garanties die worden geboden bij de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land.

U vindt deze informatie in deze Privacyverklaring.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op die u kan vragen uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven. Hieronder vindt u een procedure om uw identiteit te bewijzen.

Hoe kan ik mijn identiteit bewijzen?

U kunt uw identiteit op elke manier bewijzen, bijvoorbeeld door een kopie van uw rijbewijs of paspoort op te sturen. U kunt ons ook een kopie van de achterkant van uw identiteitskaart sturen. Omdat e-mails geen veilig verzendingsmiddel zijn, raden wij u echter aan om uw identiteitskaartnummer en foto te verbergen en te vermelden dat deze kopie uitsluitend bestemd is voor de GIP.

De GIP zal deze kopieën na gebruik vernietigen.

b) Recht om uw gegevens te corrigeren, te beperken en te verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te (laten) corrigeren indien deze onjuist zijn.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@brusafe.brussels die u kan vragen uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven. Hieronder vindt u een procedure om uw identiteit te bewijzen.

U hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt . Dat is een verzoek om de verwerking van uw gegevens stop te zetten, maar niet om ze te verwijderen.

Dat recht mag alleen worden gebruikt in gevallen waarin de wet voorziet, bijvoorbeeld gedurende de periode die de GIP nodig heeft om de juistheid van de door u betwiste gegevens te verifiëren, tijdens de controle of het gerechtvaardigd belang van de GIP prevaleert boven het uwe.

In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • U heeft de toestemming ingetrokken waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking;
 • Uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Om dat recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@brusafe.brussels die u kan vragen uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven. Wij verwijzen u naar onze procedure om uw identiteit te bewijzen.

c) Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens

U hebt te allen tijde het recht om, wegens redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, met inbegrip van het opstellen van profielen, wanneer wij ze gebruiken voor ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten voor de rechter.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@brusafe.brussels die u kan vragen uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw gegevens aan derden worden doorgegeven. Wij verwijzen u naar onze procedure om uw identiteit te bewijzen.

d) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt de contactgegevens op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

VII. Bewaartermijn van uw gegevens

De GIP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden opgeslagen.

Wij gebruiken het doeleinde als een van de belangrijkste criteria om te bepalen hoe lang de gegevens moeten worden bewaard, maar ook onze wettelijke verplichtingen of de periode tijdens welke wij een relatie met u hebben.

In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie over de bewaartermijnen voor elke vorm van gegevensverwerking.

Aan het eind van de vastgestelde bewaartermijn verbinden wij ons ertoe de gegevens veilig te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

VIII. Beveiliging van uw gegevens

De GIP zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies, vernietiging, wijziging, gebruik, openbaarmaking of onbevoegde, toevallige of onrechtmatige toegang.

Uw gegevens worden onder meer beschermd door de volgende technische veiligheidsmaatregelen:

 • Encryptie
 • Antivirus
 • Datalogging en toegang
 • Back-ups

Uw gegevens worden beschermd door onder meer de volgende organisatorische veiligheidsmaatregelen:

 • Fysieke toegangscontroles
 • Veiligheidsprocedures en -beleid
 • Vertrouwelijkheidsclausules of -contracten met onze medewerkers, consultants, dienstverleners

IX. Links naar andere sites

De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere bedrijven dan ERIP, zoals https://www.politie.be of https://www.jobpol.be 

Deze sites moeten over hun eigen privacyverklaring beschikken.

Wij dringen erop aan dat u deze verklaringen zorgvuldig doorleest wanneer u op die websites bezoekt.

De GIP kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de wijze waarop die derden persoonsgegevens verwerken.

X. Wijziging van deze verklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om het privacybeleid van de GIP zo goed mogelijk weer te geven. Wij brengen u daar niet noodzakelijkerwijs vooraf van op de hoogte. Eventuele aanpassingen zullen echter op de website van de GIP worden uitgelicht. De datum van de laatste wijziging vindt u boven aan de tekst.

XI. Neem contact met ons op voor meer informatie

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op dpo@brusafe.brussels

U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: 1130 Haren, Zweefvliegtuigstraat 10.

Wij helpen u graag verder.

Algemene voorwaarden

 

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Het raadplegen of gebruik van de website van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) impliceert automatisch uw volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De naam en het logo van de GIP, op welke manier ze ook worden gebruikt, zijn namen en handelsmerken die door nationale registraties worden beschermd.

Deze website is de wettelijke eigendom van de GIP. Indien u enig deel van de inhoud van de website wenst te gebruiken (behalve voor persoonlijk gebruik), in het bijzonder door middel van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto’s en teksten, gelieve vooraf contact op te nemen met de GIP.

3. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN PERSOONSGEGEVENS

De GIP voldoet aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over dit onderwerp, evenals voor informatie over het gebruik van cookies, wordt verwezen naar de Verklaring tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, zoals deze op de website staat.

4. UITSLUITEND VOOR PRIVÉGEBRUIK

Het gebruik van deze website is uitsluitend bestemd voor privé en niet-commerciële doeleinden. U mag geen informatie, software, product of dienst van deze website wijzigen, kopiëren, delen, doorgeven, uitzenden, opnieuw aanbieden, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch afgeleide werken van het bovenstaande maken.

5. ILLEGAAL OF VERBODEN GEBRUIK

U mag de website van de GIP alleen gebruiken als u garandeert dat u ze niet zult gebruiken voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die verboden worden door de geldende wetgeving in de Europese Unie en de voorwaarden in dit document.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of typografische fouten bevatten. Deze gegevens zijn onderhevig aan regelmatige wijzigingen. De GIP kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aanbrengen. Neem geen beslissingen op basis van de aanbevelingen op deze website. De informatie op de website wordt verstrekt voor uw gemak. Alleen documenten die door de GIP worden afgedrukt (op aanvraag of om te downloaden) zijn authentiek.

De inhoud van deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Deze site bevat links naar andere websites. De GIP is niet verantwoordelijk voor het beheer en de inhoud van die websites.

7. AUTEURSRECHTEN EN MERKRECHTEN

Alle rechten op de informatie op de website van de GIP zijn voorbehouden en de gebruiker is verplicht het auteursrecht en het merkenrecht te respecteren.

8. AFBEELDINGSRECHT

De GIP wil het afbeeldingsrecht van iedereen nauwgezet respecteren.

De op deze site afgebeelde en identificeerbare personen hebben de toestemming gegeven om hun afbeelding op dit medium te publiceren. Elke reproductie of ander gebruik van het beeld van een persoon die op deze site wordt weergegeven, is verboden.

Indien een persoon zichzelf herkent op een foto die op deze website is gereproduceerd en de publicatie van deze foto weigert, dient hij enkel een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek te richten tot de GIP, met vermelding van de pagina en de naam van de betreffende foto, op het volgende adres: info@eripgip.be

9. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2018 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht.

10. Toepasselijk recht

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel, die het Belgische recht toepassen. Door deze site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.